ثبت اختراعات

پرداخت اقساط اختراعات

ثبت تغییرات اختراعات

ترجمه متون شرح و توصیف اختراعات

ثبت علائم

تمدید علائم

ثبت تغییرات علائم

ثبت طرح های صنعتی

تمدید طرح های صنعتی

ثبت تغییرات طرح های صنعتی

داوری

امور حقوقی

امور کیفری