موسسه بین المللی حقوقی داوری آوا ملل دامون یک موسسه حقوقی بین المللی در زمینه ی ارائه خدمات مالکیت صنعتی خصوصاً در زمینه ثبت اختراعات به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی در داخل و خارج ایران می باشد.